Sphere
api-explorerapi-h-numbers

H-Numbers : JSON

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการชุดข้อมูล H-Number เพื่อทราบสถานะสารปรุงแต่งจากเลขรหัส E-Number โดยข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบ JSON เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์การแสดงผลได้ตามต้องการ โดยมีค่าพารามิเตอร์สำหรับกรองข้อมูล (Filter Parameter) ซึ่งจะได้รับข้อมูลดังนี้