Sphere
Uncategorized

Halal Distributor & Product : JSON

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องการชุดข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลและสินค้าฮาลาล โดยข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบ JSON เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์การแสดงผลได้ตามต้องการ โดยมีค่าพารามิเตอร์สำหรับกรองข้อมูล (Filter Parameter) ซึ่งจะได้รับข้อมูลดังนี้