Sphere
Uncategorized

Halal Route Place : JSON

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องการชุดข้อมูลสถานที่ฮาลาล เช่นร้านอาหาร มัสยิด หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล โดยข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบ JSON เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์การแสดงผลได้ตามต้องการ โดยมีค่าพารามิเตอร์สำหรับกรองข้อมูล (Filter Parameter) ซึ่งจะได้รับข้อมูลดังนี้