Sphere
api-explorerapi-product

API-Halal Distributor & Factory : JSON

สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการชุดข้อมูลสินค้าและโรงงานที่ผลิตที่ได้รับการับรองฮาลาล ณ ปัจจุบัน สามารถอ้างอิงข้อมูลจาก API Product List : JSON โดยข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบ JSON เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์การแสดงผลได้ตามต้องการ โดยมีค่าพารามิเตอร์สำหรับกรองข้อมูล (Filter Parameter) ซึ่งจะได้รับข้อมูลดังนี้


ข้อมูลที่จะได้รับผ่าน API ประกอบด้วย

  • ชื่อสินค้า
  • เลขที่เครื่องหมายฮาลาล
  • เลขที่ Barcode
  • ชื่อโรงงานผลิต
  • ชื่อผู้จัดจำหน่าย
  • วันที่ได้รับการรับรอง
  • วันที่หมดอายุการรับรอง

API Method list