Sphere
api-restaurant

Halal Restaurant : HTML

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการชุดข้อมูลร้านอาหารฮาลาลในจังหวัดต่างๆ โดยข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบ HTML เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์การแสดงผลได้ตามต้องการ โดยมีค่าพารามิเตอร์สำหรับกรองข้อมูล (Filter Parameter) ซึ่งจะได้รับข้อมูลดังนี้