Sphere
api-restaurant

Halal Restaurant : JSON

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องการชุดข้อมูลร้านอาหารฮาลาลในจังหวัดต่างๆ โดยข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบ JSON เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์การแสดงผลได้ตามต้องการ โดยมีค่าพารามิเตอร์สำหรับกรองข้อมูล (Filter Parameter) ซึ่งจะได้รับข้อมูลดังนี้