Sphere
Uncategorized

Halal Route: HTML

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์และผู้ใช้งานทั่วไป ที่ต้องการชุดข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล โดยข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบแผนที่เส้นทางเพื่อให้นำข้อมูลไปประยุกต์การแสดงผลได้ตามต้องการ โดยมีค่าพารามิเตอร์สำหรับกรองข้อมูล (Filter Parameter) ซึ่งจะได้รับข้อมูลดังนี้