Sphere
api-route

Halal Route: JSON

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องการชุดข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล โดยข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบ JSON เพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์การแสดงผลได้ตามต้องการ โดยมีค่าพารามิเตอร์สำหรับกรองข้อมูล (Filter Parameter) ซึ่งจะได้รับข้อมูลดังนี้